Bayilik Şartları

 

                                          

 

 

AKTER GRUP İTH.İHR.GIDA PAZ. LTD. ŞTİ.

 

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

( Protokol)

      

 

 

       Bu protokol bir tarafta   AKTER GRUP GIDA VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. (Bundan sonra AKTER GRUP diye anılacak) ile diğer taraftan .......................................................................................................................................

faaliyet gösteren ve ....................................................................................................... ticaret sicil .....................

memurluğunun ................................... sicil numarasında kayıtlı ...........................................................................

............................................................ (ki bundan böyle BAYİİ olarak anılacaktır.) Arasında aşağıdaki şartlarların

kabulü ile bu protokol akdedilmiştir.

 

             1.KONU          :   

 

 

      İş bu protokol un konusu AKTER GRUP ile BAYİİ arasında ......./......./....... den ....../....../...... Yılında uygulana

cak çalışma prensipleri , prim, vade, kredi, tahsilat, teminat, cari hesaplar, sipariş, bölge, hasarlı mal iadesi,

nakliye, kota, ihtilaf, sözleşme süresi vb. konuları belirlenmesidir.

 

             2.ÇALIŞMA PRENSİPLERİ         :     

 

 

A)      BAYİİ, AKTER GRUP un üretmiş ve pazarlamış olduğu tüm ürünlerin düzenli olarak stok ta bulundurmayı

kabul ve taahhüt eder.

     

      B)   BAYİİ, AKTER GRUP un tayin ve tespit ettiği fiyat ve ödeme süreleri ile bağlı olup AKTER GRUP un ve markanın prestijini gölgeleyici bir davranış ve tutum içerisinde olamaz.

 

B)      BAYİİ nin satış sorumluluğunu üslendiği il ve ilçelerin tamamında veya bir bölümünde faaliyet göster

 medikleri veya yetersiz kaldıkları tespit edildiğinden AKTER GRUP önceden ihtar ve ihbara gerek olmaksızın bu

sözleşmeyi tek taraflı fes etme yetkisine sahiptir, veya hizmet verilmeyen bu il ve ilçelerde direkt olarak

AKTER GRUP veya başka bir işletme vasıtasıyla hizmet verebilir.  

 

C)      BAYİİ, AKTER GRUP un üretmiş ve pazarlamış olduğu ürünlerini, pazarladığı toptancı, yarı toptancı,

market, bakkal, çay ocağı ve kahvehanelerin ve bunun gibi müşterilerinin isimlerini, sattıkları mamulün cinsi

ve tutarlarını, ödeme şekillerini ,AKTER GRUP un istemesi halinde bildirmekle yükümlüdür.  

  

       E)  BAYİİ, AKTER GRUP un bayisi sıfatıyla piyasada edineceği bilgilerin rakip markaların satış şartları, ürün

gurupları ve çalışma şartlarını vb. konuları takip ve AKTER GRUP un istemesi halinde bildirmekle yükümlüdür.

 

       F)  BAYİİ, AKTER GRUP un ürettiği ve pazarladığı ürün guruplarının aynısı veya benzeri rakip malları şartları

ne şekilde olursa olsun bulunduramaz, satamaz BAYİİ bunu kabul ve taahhüt eder.     

 

 

          3.BAYİİ BÖLGESİ             :

 

A)      AKTER GRUP tarafından tespit edilmiş il ve ilçeler ......................................................................................

B)      BAYİİ, AKTER GRUP tarafından tespit edilmiş il ve ilçelerin dışında bir bölgeye satış yapamaz, fatura kesemez ihlal edemez.

            C)      AKTER GRUP bölge ihlali yapan BAYİİ in tespiti durumunda haklı nedenle sözleşmeyi fes etme hakkını

saklı tutar.

 

 

 

 

          4.FİYAT VE PRİM           :

  

A)      Fatura, ürünün teslimi anında yürürlükte olan fiyatlar üzerin den düzenlenir

 

B)      BAYİİ, AKTER GRUP in ürettiği ve pazarladığı ürünlere yıl içerisinde piyasaya sunacağı yeni ürünlere

 

gereken önemi verdiği ve tespit edilmiş kotaları doldurduğu taktirde dönem sonu (Kota) primi almaya hak

kazanır.

 

C)      Dönem sonu (Kota) primi hizmet bedeli faturası karşılığı aynı ürün grubundan mal olarak ödenecektir.

 

D)      Peşin ödeme primi, AKTER GRUP tarafından belirlenen orandır.

 

5.VADE           :

 

A)      Vade ......................................................... gün olarak belirlenmiştir.

 

B)      Fatura veya teslim fişlerinin ödenmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

 

1)       Belgelerin ve nakit ödemelerin tahsilata yetkili AKTER GRUP  elemanlarına makbuz karşılığında teslim edilmesi esastır. Makbuzsuz ödemelerden AKTER GRUP sorumlu değildir. AKTER GRUP e ait

tahsilat makbuzu zorunlu olup, müşterinin düzenleyeceği makbuzlar ile yapılacak ödemeler

geçersizdir, kuruluşu yükümlülük altına sokmaz.

 

2)       Vadeli alımların ödeme belgeleri en geç sevk tarihini izleyen 3 (üç)  iş günü içinde kuruluşun yet

kili elemanlarına verilecektir. Peşin alımlarda ise ürün bedelleri, teslimden sonra fatura veya

teslim fişinde belirtilen nakit nakden veya AKTER GRUP banka hesaplarına havale edilecektir.

                 

3)       Ödemelerde meydana gelecek gecikmelere uygulanacak günlük vade farkı oranı,her ay başında

kuruluş tarafından belirlenir. Vade farkı oranı ekonomik koşullara göre kuruluşça tek taraflı olarak, önceden bildirilmeden değiştirile bilinir. Ay içinde kuruluşça değiştirilen vade farkı

oranı düzenlenecek ve uygulanır. Müşteri yapılacak bu tip değişiklikleri peşinen kabul etmiştir.

   

4)       BAYİİ nin vadesi geldiği halde ödenmeyen faturası, ödenmemiş karşılıksız çeki, ödenmemiş

vade farkı faturası ve limit aşımı var ise mal sarfiyatı yapılmaz.

    

5)       Vadelerini aşan, karşılıksız çeki çıkan BAYİİ nin, AKTER GRUP la yapmış olduğu sözleşmeler

 hiçbir uyarıya gerek kalmadan fes edilebilir.

 

         6.CARİ HESAP MUTABAKATI             :

 

A)      Cari hesap mutabakatın da şirket muhasebe ve kayıt defterleri kati delil teşkil edecek olup BAYİİ

uymakla hükümlüdür. AKTER GRUP isterse talep üzerine her ayın sonunda cari bilgilerle hesap mutabakatına

davet edebilir. Yasal süre içerisinde yapılmayan itirazlar geçersizdir (Yasal süre 10 (on) gündür) mutabakat

sağlanmadığı takdirde AKTER GRUP un kayıtları esas alınacaktır.            

   

         7.DEPOLAMA              :

 

                BAYİİ sattığı AKTER GRUP ürünlerinin depolanmasında müşterilere iletilmesinde gerekli özeni ve

İtinayı gösterecektir.

 

   

 

 

 

 

 

      8.NAKLİYE VE SEVKİYAT                  :

 

A)      AKTER GRUP un ürün satış ilkesi, müşterinin deposuna teslimdir. Sipariş ürünler müşterinin depo ad

resine sevk edilir. Sevkıyat ta yükleme ve nakliye AKTER GRUP tarafından, boşaltma müşteri tarafından yapılır.

 

B)      AKTER GRUP tarafından sevk edilen ürünler, BAYİİ nin deposuna geldiğinde ürünleri sayıp kontrol ede

rek teslim alır. Teslim aldığına dahil teslim alan müşteri ve yetkili kişi tarih ve isim yazılmak suretiyle gerekli

teslim belgeleri imza altına alınır.                                                                                                             

 

C)      BAYİİ veya yetkili kişi ürünlerin eksik, fazla veya hasarlı olması halinde, bir tutanak düzenler. Gerekli

belgeyi anında AKTER GRUP a fax veya telefonla bildirmelidir.

 

D)      AKTER in gönderdiği ürünlerin geçerli bir neden gösterilmeden teslim alınmaması veya alınmaya

rak bekletilmesi halinde bu sevkıyata ait nakliye-bekletme bedeli BAYİİ ye fatura edilir.

 

          9.İADE             :

        

E)       AKTER GRUP un ürünlerinin satışı kesin satıştır. Sipariş verip ürünü teslim alan BAYİİ daha sonra iade

edemez. Ürün iadesinin söz konusu olabilmesi ancak ;

 

1)       Üretim hatası,

2)       AKTER GRUP un ürünü piyasadan çekme kararı,

3)       AKTER GRUP e kabul edilebilecek mücbir sebeplerden kaynaklanan diğer hallerde söz konusudur.

4)       İade edilmesine karar verilen ürün BAYİİ tarafından AKTER GRUP den yetkili kişi isteyerek iade

formu karşılıklı doldurularak onaylandıktan sonra teslim edilir. İade edilen ürünlerin nakliye giderleri BAYİİ

tarafından karşılanır. BAYİİ nin AKTER GRUP dan satın aldığı zaman ki koşullarla iade alınır.

                5)    BAYİİ, AKTER GRUP in ürettiği ve pazarladığı ürünlerin depolamak ve hasarları önlemek için tüm tedbirleri almakla hükümlüdür.

 

           10.TEMİNAT                  :

 

A)      BAYİİ, AKTER GRUP a olan ve doğabilecek borçlarına karşılık AKTER GRUP in belirleyeceği türde ve

miktarlarda ;

 

1)       Nakit

2)       Kesin banka teminat mektubu

3)       Gayri menkul ipoteği

4)       Araç haczi

5)       Çek

6)       Çift kefilli kambiyo senedi

vermekle yükümlüdür.

 

           11.HARCAMALAR               : 

 

A)        BAYİİ, AKTER GRUP den talep edilmek üzere ve bilgisi dışında (reklam panosu, bez afiş, araç üstü yazı

,aksiyon eleman, kiralık araç, radyo televizyon, broşür gazete, dergi, raf, sıtant vb. ) reklam ödemeleri yapamaz.

 

        B)    Öz AKTER bu tür çalışmalara luzüm gördüğü takdirde yapacağı bir ön araştırma neticesinde karar

verecektir.

 

           12.SÖZLEŞME SÜRESİ                 :

 

A)        Bu protokol...................................tarihinde itibaren..............................tarihine kadar..............................

yıl için akdedilmiştir.

 

B)        Sürenin uzatılması veya yenilenmesi tarafların yeniden sözleşme yapmalarıyla mümkündür.

 

C)        BAYİİ fatura düzenlenmesine ve yazışmalarda esas olmak üzere unvanı ve ikametgahının belirleyici

en son doğru ve geçerli belge ve bilgileri verecektir. Adres değişikliklerini anında bildirmekle yükümlüdür.   BAYİİ adres değişikliği bildirilmediği takdirde bilgi formunda bildirilen ve iş bu sözleşmenin ilk sayfasında

belirtilen ve kaşe ile imza altına alınan yazışma adresi kabul edilecektir

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
           13.İHTİLAF              :

 

A)         Kayıtlardaki ihtilaf halinde AKTER GRUP in muhasebe kayıtları kati delil teşkil edecektir.

 

B)         Bu protokolde belirtilmeyen diğer hususlar için Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri

 

geçerlidir.

 

C)         Bu protokol ile ilgili anlaşmazlıklar karşılıklı iyi niyet ile çözümlenmediği takdirde anlaşmazlıkların

halledilmesi için TC Malatya Mahkeme ve İcra müdürlükleri hükümlüdür.

 

 

              

 

                  İş bu sözleşme 13 (on üç) esas maddeden ibaret olup 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş olup

......./......./........ tarihinde taraflar karşılıklı olarak özleşmeyi benimseyip doğruluğuna beyan en onaylamışlar

ve imza altına almışlardır. Bu protokol 4 (dört) sayfadan oluş maktadır.

 

 

 

 

 

 

                           AKTER (ŞEKERİM) KÜP ŞEKER                                    BAYİİ